Νομοθεσία Leasing

Εκτύπωση
Ρύθμιση της εισφοράς του άρθρου 1 του ν.128/1975 (άρθρο 63) / Τροποποιήσεις του άρθρου 49 του ΚΦΕ (άρθρο 11-Μέρος Τρίτο-Κεφάλαιο Α΄)_ Ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α' 65/24.04.2019)

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος - Συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν την 01.01.2014_ Ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α' 218/24.12.2018 - άρθρο 57)

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων - ΑΑΔΕ / Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 63 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α' 212/18-12-2018)

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων_Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α' 62/03-05-2017)
 

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Μηχανήματα Έργων & Όχήματα ειδικής κατηγορίας: Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες εγκίσεων τύπου και αδειών κυκλοφορίας  (ΚΥΑ 21867/ ΦΕΚ Β' 3276/12.10.2016)

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Αναπτυξιακός νόμος_Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή & οικονομική ανάπτυξη της χώρας_Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης_Ν. 4399/2016 (ΦΕΚ Α' 117/22-06-2016)
 

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Αντικατάσταση διατάξεων του Ν .4354/2016_Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια ...._Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94/27-05-2016 / άρθρα 70 & 71)
 

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας / Τέλος ταξινόμησης_Ν. 4378/2016 (ΦΕΚ Α' 55/05-04-2016/άρθρα 11 & 14) & σχετικό έγγραφο του Υπ. Οικονομικών (07-04-2016)
 

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ..._Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176/16-12-2015)
 

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ_Εγκύκλιος εφαρμογής ΥΑ 3763/111/15 (Αρ. Πρωτ.: 39459/1524/21-07-2015)

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ_ΥΑ 3763/111/15 (ΦΕΚ Β' 1163/18-06-2015) - Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου και διαδικασία ταξινόμησης

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Κ.Φ.Ε._N. 4330/2015 (ΦΕΚ Α' 59/16-06-2015)_άρθρ. 5 - Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΚΤΕΟ οχημάτων με Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης_Εγκύκλιος Υπ. Υποδομών Μεταφορών_26.01.2015

 

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Χ.Μ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ_Απλούστευση διαδικασίας καταχώρισης_Εγκύκλιος Υπ. Υποδομών Μεταφορών_15.01.2015

 

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ - Ρυθμίσεις_Αιτήσεις έκδοσης απόφασης για την έγκριση τύπου Μ.Ε. που θα υποβληθούν μέχρι τις 31.05.2015_ν. 4313/2014_άρθρο 71

 

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα_Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251/24-11-2014/άρθρο 18-παρ.5 & 6)
 

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΟΧΗΜΑΤΑ - Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης_Υπ. Μεταφορών_26.06.2014

 

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Χρηματοδοτική Μίσθωση ιδιωτικών & επαγγελματικών πλοίων αναψυχής_Ν. 4256/2014 (ΦΕΚ Α' 92/14-04-2014/άρθρο 16-παρ.5)
 

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις _Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/07-04-2014) 
[Υποκεφαλαιοδότηση / Αφορολόγητο Αποθεματικού / Υπεραξία S.L.B. ακινήτου: βλ. σελ. 1400 - 1402]

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) _Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α' 287/31-12-2013)

Εγγραφείτε...

Συνάλλαγμα

Τα Μέλη μας

Οι Επισκέψεις μας

fashion journal